Algemene voorwaarden

Bij het afnemen van een dienst van New Life Yoga gelden de voorwaarden van New Life Yoga, voor zover deze van toepassing zijn.

Artikel 1: Definities 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Docent of Coach :  Degene die handelend als zelfstandig gediplomeerd yogadocent of Coach de les, cursus, workshop of coaching geeft;

Cursistof Coachee : de persoon aan wie door de docent/coach de les/workshop/cursus/coaching geeft dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de les/cursus/workshop/coaching wordt gegeven;

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van New Life Yoga alsmede op alle overeenkomsten tussen New Life Yoga en cursist betreffende deelname aan lessen/workshops/cursussen/coaching of opdracht tot het geven van lessen/workshops/cursussen en hierna te noemen “opdracht”.
2. De diensten die door New Life Yoga geleverd worden, hebben betrekking op het geven van Yogalessen, Yoga gerelateerde workshops en cursussen alsmede Coaching en Therapie trajecten.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door New Life Yoga.

Artikel 3: totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen New Life Yoga en de cursist komt tot stand door (1) ondertekening van contract of inschrijfformulier door cursist, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door cursist, (3) door het afnemen van een dienst via onze website, (4) of door de schriftelijke bevestiging door New Life Yoga van de telefonische aanmelding of opdracht van de cursist.

Artikel 4: annulering van een opdracht door cursist

1a.Mocht de cursist geen gebruik maken van de les dan kan deze tot 2 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd, mits het een schriftelijk of mondeling overeengekomen opdracht is in de vorm van een clinic/les die op aanvraag van de cursist wordt gegeven.

1b.Een clinic, les op aanvraag of afspraak voor Yogatherapie kan tot 24 voor aanvang kosteloos worden verzet. Hierna wordt de clinic, les op aanvraag of afspraak voor Yogatherapie in rekening gebracht.

2a.De geldigheid van de rittenkaarten is bindend en zou na de aangegeven vervaldatum, als zijnde vermeld op het inschrijfformulier, op de website en in de administratie van New Life Yoga, komen te vervallen. Er is geen mogelijkheid voor restitutie op de niet genoten lessen van de kaart.

2b.Rittenkaarten kunnen niet worden gepauzeerd.

3.Op de opgegeven vakantiedagen en of onverwachte uitval van de reguliere lessen, vanuit New Life Yoga kan geen aanspraak gemaakt worden op de restitutie van de les. In de prijsstelling van de abonnementen is rekening gehouden met 4 weken uitval per jaar.

4.Bij onverhoopte stopzetting van de docent en cliënt van de les, door gezondheidsredenen of andere denkbare redenen, zal er geen restitutie plaatsvinden van de al gedeeltelijk genoten les.

5a.Indien de cursist  verhinderd  is om bij een cursus of workshop aanwezig te zijn dient hij  New Life Yoga  hiervan  zo  snel mogelijk  op  de  hoogte  te stellen. Restitutie van geld zal nimmer plaatsvinden.

5b.Indien de cursist verhinderd is om bij een cursus of workshop aanwezig te zijn kan deze zijn plek aan iemand anders geven. Hiervan dient hij New Life Yoga zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

6.Bij door overmacht sluiting van de fysieke studio kunnen lessen online worden gevolgd. Verlengen van rittenkaarten en pauzeren van abonnementen is geenszins mogelijk. Restitutie van geld zal nimmer plaatsvinden.

Artikel 5: vervanging / wijzigingen

 1. De cursist, dan wel de door cursist aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan een cursus of workshop laten deelnemen, indien zulks uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan New Life Yoga wordt gemeld. Vervanging van een deelnemer aan een cursus of workshop dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij een cursus waaraan een intakegesprek is verbonden, is vervanging van een deelnemer slechts mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus.
 3. New Life Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die niet verschijnen op een intakegesprek, of niet tijdig opdrachten inleveren, verdere deelname aan de cursus te weigeren en/of gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. New Life Yoga behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, cursussen te annuleren, te onderbreken of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over alternatieven. New Life Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer of anderen die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging.

Artikel 6: tariefstelling

 1. Alle aanbiedingen van New Life Yoga zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor aanvang  van  de  lessen, cursus of workshop deelt  New Life Yoga de  cursist  mondeling  of schriftelijk  mede  welke  tarieven  er gelden. Deze  tarieven  zijn inclusief  btw  of  andere wettelijke  heffingen  indien  en  voor  zover  die  berekend  zouden  moeten  worden.  New Life Yoga is  gerechtigd  prijsstijgingen  door  te  voeren  indien  en  voor  zover  zich onvoorziene  prijsverhogende  omstandigheden  voordoen  na  het  afsluiten  van  de overeenkomst.  New Life Yoga  beroept  zich  op  het  feit  dat  er 1 keer per jaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
 3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Restitutie is nimmer mogelijk. In overleg kan de reservering voor een workshop worden overgedragen aan iemand anders. 

Artikel 7: betaling

 1. New Life Yoga brengt de door cursist verschuldigde kosten in rekening door middel van kennisneming van het te betalen bedrag via de website/mondeling of andere bron, en de losse les, rittenkaart of het abonnement dient voorafgaande aan de les betaald te worden.
 2. Betaling van een cursus of opdracht buiten de reguliere lessen om dienen plaats te vinden op de bankrekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door New Life Yoga. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is New Life Yoga steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is New Life Yoga gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De cliënt is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan New Life Yoga alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-.

Artikel 8: opschorting en ontbinding

 1. New Life Yoga heeft het recht deelname van de cursist dan wel van de door de cursist aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren, dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
  De tussen New Life Yoga en cursist tot stand gekomen opdracht kan per aangetekend schrijven onmiddellijk door één van beide partijen beëindigd worden, indien:
  a. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  b. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend.

Artikel 9: Abonnementen

 1. Maandabonnementen zijn per maand opzegbaar. Er dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 volledige periode.
 2. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch omgezet naar een maandabonnement mits de cursist anders aangeeft.
 3. Abonnement kunnen voor ten minste 1 maand worden gepauzeerd. Betalingen dienen te worden voortgezet totdat de cursist weer aan de lessen gaat deelnemen. Hierna zal verrekening plaatsvinden.
 4. Prijzen zijn gebaseerd op maximaal 4 weken sluiting per jaar i.v.m. vakantie.
 5. Opzegging dient schriftelijk per mail te worden doorgegeven. Leden kunnen dit ook via de LedenApp zelf regelen.
 6. Opzeggingen via de whatsapp worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10: auteursrecht

Het auteursrecht op de door New Life Yoga uitgegeven folders en cursusmateriaal  berust bij New Life Yoga, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van New Life Yoga zullen door de cliënt geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 11: aansprakelijkheid

 1. New Life Yoga spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. New Life Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cursist voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 4. New Life Yoga is niet aansprakelijk voor eigendommen van de cursist.
 5. De cursist is ervan op de hoogte dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt. Voor eventueel letsel kan New Life Yoga niet verantwoordelijk worden gesteld.
 6. Bij blessure en/of ziekte dient voor deelname aan de lessen door cursist advies van een arts te worden ingewonnen.
 7. New Life Yoga zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
  enige tekortkoming van de cursist bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  b. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de cursist. De cursist staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de cursus of opdracht essentiële informatie.
 8. New Life Yoga is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. New Life Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de les/cursus/workshop. En aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les. De cursist is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand en is vooraf op de hoogte van de vaardigheid van de docent bij deelname aan de de les/cursus/workshop.
 10. New Life Yoga zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 11. New Life Yoga is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Marketing en Communicatie

De cursist geeft toestemming voor het gebruik van zijn NAW en emailgegevens voor marketing- en communicatie doeleinden van alleen New Life Yoga.

Artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen New Life Yoga en een cursist is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.
New Life Yoga is ingeschreven bij KvK Haaglanden onder nummer 64661458